enzh-CNes

Sivi COVID-19

Oku lolotonga ‘ataa ke sivi COVID-19 ‘ikai totongi ‘a e kau mahaki ‘a e Ravenswood mo e MayView (pea mo kinautolu foki ‘oku fie lesisita ke talatala angamaheni ki ai). Fakamolemole vakai ki he ngaahi fakaikiiki koeni. Ko e sivi COVID-19 kotoa pe kuo pau ke fou ‘i he ‘apoinimeni.

covid19 testing

  • E ‘ataa ke sivi COVID ‘a e tokotaha ‘oku ‘ikai ha mai ai ha faka’ilonga ‘o e mahaki Covid, pehe ki he ni’ihi ‘oku ‘ikai.
  • ‘E fakahoko e ngaahi sivi ni ‘i he ngaahi feitu’u mo e ngaahi ‘aho koeni:
    • Kiliniki Lahi ‘o e Ravenswood ‘i East Palo Alto ‘i he Tusite, Pulelulu mo e Falaite kotoa ‘i he 1885 Bay Road, East Palo Alto, CA 94303 ‘o faka’uli mai pe ‘i ho’o me’alele pea fakahoko pe ki loto.
    • Ko e Kiliniki MayView Sunnyvale ‘i he 785 Morse Avenue, Sunnyvale, CA 94085 ‘i he Monite mo e Tu’apulelulu kotoa ‘o faka’uli mai ‘i ho’o me’alele pea ‘e fakahoko pe ki loto.
  • ‘E lava ‘o sivi Covid ‘a e kau mahaki ‘a e Ravenswood mo e MayView ‘i ha taha pe ongo kiliniki ne toki ‘oatu, tatau aipe pe ko fe ‘oku nau talatala angamaheni ki ai.

  • Ke puka ha ‘apoinimeni ki he Ravenswood, kataki ‘o ta ki he (650) 330-7400

  • K e puka ha ‘apoinimeni ki he MayView kataki ‘o ta ki he (650) 327-8717

About Us

Ravenswood Family Health Network is a federally qualified health center headquartered in the low-income East Palo Alto area of San Mateo County. Ravenswood sites are Federal Tort Claims Act (FTCA) deemed facilities. Ravenswood is a 501 (c)3 non-profit community-based Federally Qualified Health Center (FQHC).

Main Locations

Ravenswood Family Health Center 
1885 Bay Road, East Palo Alto, CA 94303

Ravenswood Family Dentistry
1807 Bay Road, East Palo Alto, CA 94303

MayView Sunnyvale Clinic
785 Morse Avenue, Sunnyvale, CA 94085-3010

MayView Mountain View Clinic
900 Miramonte Avenue, 2nd Floor, Mountain View, CA 94040

MayView Palo Alto Clinic
270 Grant Avenue, Palo Alto, CA 94306

Newsletter